معرفی کمیسیون

دبیرخانه کمیسیون ماده صد شهرداری اهوازکه با ابلاغ ساختار جدید سازمانی شهرداری اهواز ازتاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۶به اداره کمیسیون ماده صد ارتقاء یافت زیر مجموعه حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهواز می باشد .
وفق ماده صد قانون شهرداری وظیفه برگزاری جلسات و کلیه امور مربوط به کمیسیون ماده صد می باشد که باهدف تعیین تکلیف پرونده تخلفات ساختمانی سطح شهر را دارد .
ریاست کنونی این اداره با آقای مهندس یعقوب زویداویان زیاری می باشد که از ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ ازسوی شهردار وقت ریاست این اداره را بر عهده گرفتند .
ازبدو تشکیل دبیرخانه کمیسیون ماده صد تاشش ماه اول سالجاری روال برگزاری جلسات براین مبنا بود که اعضا جلسات بدوی وتجدیدنظر مناطق شهرداری ازهم تفکیک شده بود و لذا باعث بروز مشکلات درجهت برگزاری منظم جلسات می شد که با پیشنهاد و ارائه طرحی از سوی این اداره و موافقت مقامات عالی شهرداری و دادگستری و استانداری و شورای شهر اهواز ،روال کار براین شد که اعضا معرفی شده از سوی مراجع ذیربط بدون در نظر گرفتن عنوان بدوی ویا تجدید نظر ومنطقه خاص معرفی ودرجلسات کمیسیون حضور یابند که این باعث تسریع دربرگزاری جلسات و رسیدگی به پرونده های تخلفات ساختمانی شده است .
با توجه به استقرار سیستم اتوماسیون اداری و سیماک شهرسازی درمناطق که درخصوص مسائل اداری وشهرسازی بصورت یکپارچه درمناطق هشتگانه عمل می نماید و عدم اجرای آن در این اداره ازسالها قبل تلاشهایی درجهت تجهیز ساختمان اداری به این سیستم شده بود که خوشبختانه در دی ماه سال جاری با خرید و تهیه لوازم موردنظر نسبت به انجام مقدمات اجرای کار اقدام شد و بزودی شاهد تجهیز این اداره به سیستم اداری و سیستم یکپارچه سیماک شهرسازی در این اداره خواهیم بود.