جلسات کمیسیون

از تاریخ شهریور ماه 96 با اجرای طرح متمرکز کردن پروژه های کمیسیون ماده صد همگام با دیگر کلانشهرها ، جلسات کمیسیون مذبور جهت رسیدگی بر پروژه های مطروحه بدون در نظر گرفتن منطقه مشخص و یا بدوی و تجدید نظر بودن بصورت روزانه برگزار و پرونده های ارسالی به این اداره که قابلیت طرح در کمیسیون از لحاظ تکمیل مدارک مربوطه و .... داشته باشند ، در همان روز مطرح و اخذ رای خواهد شد .
جلسات کمیسیون ماده شهرداری اهواز بصورت روزانه و پس از تایم اداری برگزار می گردد و با توجه به حجم پرونده های  اعلام وصول شده به این اداره در بعضی روزها دو یا سه جلسه متوالی در یک روز برگزار می شود .