جلسات کمیسیون

 ايام برگزاري جلسات كميسيون ماده 100

ردیف
روز
منطقه
1
شنبه
مناطق يك و هشت جلسات بدوي
2
بکشنبه
منطقه6
3
دوشنبه
مناطق چهار و پنج
4
سه شنبه
مناطق سه و هفت
5
چهارشنبه
منطقه دو
ضمنا روزهاي سه شنبه در مواقعي كه جلسات بدوي نباشد، جلسات تجديد نظر برگزار مي گردد

هماهنگي جهت برگزاري جلسات توسط دبيرخانه مركزي انجام مي گردد و پرونده ها پس از صدور راي ثبت و شماره گرديده و خلاصه سوابق در دبيرخانه بايگاني مي گردد و اصل آرا پرونده ها به مناطق ارسال مي گردد تا پس از آن ابلاغ شوند.