یکشنبه، 26 آذر 1396
معرفی کمیسیون

در راستاي اجراي تبصره يك ماده 100 قانون شهرداريها ، به منظور بررسي تخلفات ساختماني كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارت دادگستري و شوراي شهر در شهر اهواز تشكيل شده كه با توجه به تعداد مناطق هشتگانهبه همين نسبت هشت كميسيون بدوي تشكيل گرديده است كه هر كدام داراي نمايندگان ذكر شده مي باشند و پرونده هاي تخلفات ساختماني مربوطه را بررسي نمايند با توجه به صراحت  قاون در خصوص حق تجديد نظر از سوي مالك يا موكلين كميسيون تجديد نظر نيز با حضور نمايندگان مراجع ياد شده نيز نسبت به بررسي اعتراض به راي بدوي اقدام نموده و راي قطعي را صادر مي نمايد، در شهر اهوازپرونده هاي  تخلفات ساختماني در مناطق هشتگانه تشكيل و آماده صدور راي بدوي مي گردند، شهرداري اهواز با تشكيل دبيرخانه مردمي كميسيون در محل مجزا پذيراي اعضا و تشكيل جلسات و صدور راي از سوي آنان مي باشد كه پس از صدور راي بدوي مناطق نسبت به ابلاغ آن اقدام نموده و طبق قانون پس از دوره ده روزه مهلت قانوني اقدام لازم را بعمل آورده  در مهلت ده روزه ياد شده چنانچه صاحب پرونده نسبت به راي بدوي اعتراض داشته باشند پرونده اي جهت بررسي در كميسيون تجديد نظر تشكيل و در جلسات مربوطه كه با حضور نمايندگان منطقه برگزار مي گردد نسبت به بررسي اعتراض اقدام  مي نمايندف توضيح اينكه در كليه جلسات بدوي و تجديد نظر نمايندگان مناطق جهت اداي توضيحات حضور مي يابند ف جلسات كميسيون ماده صد در روزهاي شنبه تا چهارشنبه برگزار مي گردد.

حضور صاحبان پرونده هاي در جلسات كميسيون با اجازه اعضا كميسيون مجاز مي باشد.